САОПШТЕЊЕ ТЕНИСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Datum objave: 22.07.2011. // Kategorija: Vesti

ТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ПУТЕМ МЕДИЈА ОБРАТИО СЕ ШИРОЈ ЈАВНОСТИ И ОБРАЗЛОЖИО СВЕ РЕЛЕВАНТНЕ ЧИНЈЕНИЦЕ КОЈЕ СУ ВЕЗАНЕ ЗА ОДЛУКУ УСТАВНОГ СУДА РС ОД 07.07.2011. КОЈОМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА ОСПОРЕНА ОДРЕДБА  ЧЛАНА 37. СТАТУТА ТСС ОД 25.01.2011. ГОДИНЕ НИЈЕ САГЛАСНА УСТАВУ РС

 

Саопштење за штампу поводом одлуке Уставног суда РС од  07.07.2011. године, у вези са чланом 37. Статута ТСС


Поводом одлуке Уставног суда РС од 07.07.2011. године, којом је  утврђено  да оспорена одредба члана 37. Статута ТСС од  25.01.2011. године није сагласна Уставу РС, обавештавамо јавност да је Тениски савез Србије приликом усвајања наведеног Статута,  у целости поступао сагласно Уставу и  меродавним законима.
Тениски савез Србије је пре усвајања поменутог Статута, обавио све потребне консултације са стручним службама Министарства омладине и спорта РС, које нису имале никаквих примедби на оспорену одредбу члана 37, као ни примедби на законитост  рада седнице Скупштине ТСС.

Такође, ТСС је у целости поступао сагласно важећој пракси удружења грађана, и  упуствима датим на интернет страници  Агенције за привредне регистре, у чијој је иначе надлежности да води регистар удружења грађана, и која по одредбама члана 63. новог Закона о спорту РС („Сл гласник РС“, 24/11) , као поверени посао преузима и вођење регистра спортских удружења.
Агенција за привредне регистре РС, препоручује као прихватљив и као пожељан модел статута удружења грађана, којим се предвиђа да статут ступа на снагу или даном његовог усвајања на скупштини удружења или одређени број дана од дана усвајања на скупштини удружења, баш као што то предвиђа и оспорени члан 37. Статута ТСС.

Дакле, уколико је оспорени члан 37. Статута тениског савеза Србије неуставан, неуставним би се могли сматрати и свих 26.000 статута удружења грађана која су регистрована код Агенције за привредне регистре РС. Оваква одлука ствара огромну несигурност у правном промету, јер доводи у питање законитост рада целокупног „невладиног“ сектора у РС, и ствара опасност да Уставни суд РС буде „затрпан“ хиљадама захтева за оцену уставности статута удружења грађана.

Што се тиче злонамерних  спекулација о томе да је одлуком Уставног суда РС, неуставним проглашен целокупан Статут ТСС, као и одлуке о избору органа које су донете на Скупштини одржаној 25.01.2011. године, сматрамо да су овакве тврдње неутемељене и неистините, и имају за циљ да  изазову урушавање  институција ТСС, и дезавуишу легитимно изабране  органе, за чији је избор гласала убедљива већина делегата.

Наглашавамо, да је Статут ТСС који је  усвојен на седници Скупштине 25.01.2011. године, и без спорне одредбе члана 37,  према општим правилима предвиђеним Уставом, ступио  на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли ТСС и од тог тренутка почео је да производи правна дејства у односу на сва трећа лица, а у односу на Скупштину ТСС која га је и усвојила и у односу на њене чланове има конститутивно дејство,  и делује  од тренутка усвајања.
Наиме, смисао института „vacatio legis“ којим се ступање на снагу општег акта одлаже на одређени број дана након објављивања, је да се трећим лицима а не доносиоцу,  омугући да се упознају са садржином акта пре него што исти  ступи на снагу. Да је ово необорива чињеница, сведочи и одредба члана  186. став 4. Закона о привредним друштвима РС, која се сходно може применити и на удружења грађана, и којом је предвиђено да Статут акционарског друштва, као и његове измене и допуне  производе правно дејство према акционарима  од дана његовог доношења.

Дакле, Статут ТСС је без било какве сумње у односу на чланове Скупштине почео да дејствује од тренутка усвајања, па је Скупштина  имала сва права да сагласно одредбама новоусвојеног статута донесе одлуке о избору  Председника ТСС, Председника и чланова УО и председника и чланова НО, а све одлуке које је Скупштина усвојила су правноваљане и пуноважне.
Уколико било ко оспорава законитост одлука о избору органа ТСС,  а оне су несумњиво неспорне јер је за њихово доношење гласала апсолутна већина делегата, мораће да се за њихову измену  обрати Скупштини као највишем органу ТСС који је те одлуке и донео, али ће за мењање тих одлука морати да обезбеди већину у Скупштини.

Како до сада на адресу ТСС, није стигао писмени отправак одлуке Уставног суда, свој став о наведеној одлуци даћемо  након што сагледамо  све њене аспекте,  и евентуална  упутства од стране Уставног суда.
Истовремено Тениски савез Србије,  као једна од најзначајнијих спортских институција у земљи,  изражава јасно опредељење и приврженост поштовању закона и судских одлука.

С обзиром на то да је  чланом  188. Закона о спорту  РС,  за сва  удружења грађана која своју делатност обављају у области спорта  предвиђена обавеза усклађивања општих аката (статута и др.) са новим Законом,  Тениски савез Србије ће   свакако у најскорије време одржати седницу Скупштине на којој ће усвојити измене и допуне Статута, којима ће истовремено бити отклоњен и недостатак на који је својом одлуком указао Уставни суд, и биће отклоњене све сумње у законитост и легитимност рада органа ТСС.

                                                                                                                                                  
 С поштовањем,

Правна служба ТСС